Chemický průmysl


V odvětví chemického průmyslu provádíme dodávky, výrobu, montáže, opravy, revize, servis a renovace těchto zařízení:

 

Zdvihací zařízení

Plynová zařízení

Potrubí

Tlaková zařízení

Elektrická zařízení

Rotační stroje

Plnicí zařízení

Lanové posuny

Nahradní díly

Ocelové konstrukce


Jsme držitely oprávnění pro montáže, opravy, revize, revizní zkoušky, a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů podle civilních i báňských předpisů v následujícm rozsahu:

 • a) Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 Kg
 • b) Jeřáby o nosnosti nad 5000 Kg
 • c) Pohyblivé pracovní plošiny s výškou nad 3 m
 • e) Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2m
 • f) Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

Pro všechna vyhrazená i nevyhrazená zdvihací zařízení jako jsou všechny typy jeřábů, kladkostrojů, vrátků, hydraulických zvedáků, ručních zdvihadel (autorizovaný servis BRANO) a podobných zařízení zajišťujeme komplexní služby v níže uvedeném rozsahu:

Montážní činnosti:

 • dodávky a montáž nových zařízení nebo jejích částí
 • dodávky prostředků pro vázání a uchopení břemen

Kontrolní činnosti:

 • pravidelné preventivní prohlídky strojních a elektrických částí zdvihacách zařízení
 • malé, střední a generální opravy strojních a elektrických částí zdvihacích zařízení

Legislativní činnosti:

 • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (civilní) a vyhlášky č. 392/2003 Sb. (báňská)
 • pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33200-6-61 ed. 2
 • pravidelné inspekce stavu dle ČSN ISO 9927-1
 • zvláštní posouzení stavu jeřábu dle ČSN ISO 12482-1
 • zpracování systému bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1
 • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601
 • geodetické zaměření jeřábové dráhy dle ČSN 73 2611 a ČSN 73 5130
 • školení jeřábníků a vazačů břemen


Jsme držitely oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícm rozsahu:

 • a) Výroba a úprava plynů
 • b) skladování přeprava plynů
 • c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • d) zkapalňování a odpařování plynů
 • e) zvyšování a snižování tlaku plynů
 • f) rozvod plynů
 • g) spotřeba plynů spalováním


Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených plynových zařízení.


Projektová činnost:

 • návrh zařízení určených pro spalování plynu
 • návrh zařízení určených pro uskladnění a distribuci plynu


Montážní činnosti:

 • výroba, montáž a opravy rozvodů plynu (svařované nebo montované potrubí) viz. potrubí
 • výroba, montáž a opravy nádob určených pro skladování plynu viz. tlaková zařízení
 • výroba, montáž a opravy zařízení určených pro spalování plynu (pece, kotle a jiná zařízení )


Technické a legislativní činnosti:

 • provádění školení obsluhy plynových zařízení
 • doplnit rozsah revizí na plynových zařízeních

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výroby, montáží a oprav svařovaných i montovaných potrubních systémů.
Jsme držiteli certifikátu EN ISO 3834-2 a vlastníme široké spektrum svářecích dokumentů (WPS a WPQR) na metody svařování 111, 135 a 141 pro materiály z uhlíkové, legované, nerezové a duplexové oceli. Máme zkušenosti se svařováním s předehřevem i následným tepelným zpracováním (žíháním) po svařování.
Naši zaměstnanci jsou školeni podle normy EN 1591-4 "Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích".
Jsme držiteli certifikátu na montáž potrubních systému s technologií SWAGELOK.


Projektová činnost:

 • Technologické návrhy
 • Statické výpočty a výpočty uložení
 • Pevnostní a dilatační výpočty potrubních systémů
 • Izometrie a výkresová dokumentace


Montážní činnost:

 • Dělení a úkosování trubek s využitím děliček a úkosovaček
 • Svařování metodami 111, 131,135, 141 (ruční obloukové svařování obalovanou elektrodou,MIG, MAG, TIG)
 • Antikorozní ochrana
 • Tepelná izolace
 • Montáž parních nebo elektrických otopných systémů
 • Výroba úložení


Technická a kontrolní činnost:

 • zhotovení dodavatelské dokumentace
 • provádění tlakových a těsnostních zkoušek s využitím mechanických nebo elektrických pump
 • provádění NDT kontrol a hodnocení svarů( metodou vizuální, kapilární, magnetickou, ultrazvukem nebo rentgenem) a měření tvrdosti
 • provádění analýzy dodávaných materiálů metodou PMI


Jsme držitely oprávnění pro výrobu, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícm rozsahu:

 • NA - Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
 • NB - Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 1000)
 • PK1 - 1. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje i všechny nižší třídy parních kotlů)
 • HK2 - 2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW (zahrnuje i všechny nižší třidy horkovodních kotlů)


Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených tlakových zařízení.


Projektová činnost:

 • Návrhy tlakových systémů
 • Procesní a pevnostní výpočty tlakových nádob
 • Konstrukční návrhy tlakových nádob


Montážní a výrobní činnosti:

 • výroba tlakových nádob
 • montáž tlakových nádob
 • povrchová úprava
 • tepelná izolace
 • osazení prvky měření a regulace
 • napojení na nové nebo stávající potrubní rozvody
 • utahování šroubových spojů na předepsaný moment mechanickými nebo hydraulickými utahováky vč. zhotovení protokolu


Servisní činnosti:

 • Opravy nebo výměny hrdel
 • Egalizace přírub s pomocí mobilního soustruhu nebo horizontálního frézovacího stroje


Legislativní a technické činnosti:

Jsme držitely oprávnění pro výrobu, montáže a revize elektrických zařízení podle civilních i báňských předpisů v následujícm rozsahu:

 • E1B - Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu


Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávek, montáží, oprav i údržby vyhrazených elektrických zařízení.


Projektová činnost:

 • Studie
 • Dokumentace pro všechny fáze projektu
 • Výpočty zatížení a výkresové dokumentace
 • Výpočty umělého osvětlení
 • Tvorba rozpočtů


Montážní činnosti:

 • Rozvodny vn a nn
 • Rozváděče vn a nn
 • Rozvody vn a nn
 • Transformátory
 • Motory
 • Frekvenční měniče a softstartéry
 • Servopohony
 • Topné systémy
 • Stejnosměrné zdroje
 • Elektrocentrály a UPS
 • Osvětlení
 • Zemnící soustavy


Servisní činnosti:

 • údržba stávajících zařízení
 • diagnostika a oprava poruch
 • převíjení elektrických motorů
 • měření teploty a vibrace ložisek elektromotorů
 • provádění termovizní diagnostiky


Legislativní a technické činnosti:

 • doplnit revize atd
 • doplnit skoleni

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávky, montáže, oprav, napojení procesních a elektro rozvodů včetně ustavení soustrojí.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávky, montáže, oprav, napojení procesních a elektro/MaR rozvodů plnících a stáčecích zařízení s následným servisem.

Spolupracujeme s investory i provozy na zefektivnění plnění a stáčení železničních i auto cisteren včetně zajištění vyšší bezpečnosti a vhodné ergonomie na tankovacích postech.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti dodávky, montáže, oprav a následného servisu lanových posunů. Spolupracujeme s investory a provozem na zefektivnění provozu celého lanového posunu, navýšení kapacity plnění a bezpečnosti při ovládání lanových posunů.

Zajišťujeme dodávky, výrobu, prefabrikaci, egalizaci a opravy náhradních dílů k technologiím v chemickém průmyslu.

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti navrhování, dodávky, výroby, montáže a demontáže ocelových konstrukcí podle normy ČSN EN 1090.